Politica confidentialitate

Confidentialitate
Protectia si prelucrarea datelor cu caracter personal
 

Amber Technologies  cu sediul in Sos Pipera, nr.44 , sec.2, Bucurest, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J40/14261/1994 ,cod unic de inregistrare 5988820, atribut fiscal RO,, in calitate de Operator de date cu caracter personal, prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal (“Datele personale”) cu buna credinta si in realizarea scopurilor specificate in  prezenta Politica de Confidentialitate, in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si a legislatiei in vigoare.

 

Amber Technologies prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal conform celor de mai jos.

 

1. Categorii de date cu caracter personal
2. Scopurile Prelucrarii
3. Temeiul Prelucrării Datelor dumneavoastră cu caracter personal
4. Transferuri de date, destinatari si temeiul legal al acestor transferuri
5. Perioade de retentie
6. Proceduri de securitate
7. Drepturile dumneavoastra
8. Cum prelucram datele personale ale copiilor?
1. Categorii de date cu caracter personal
Pentru scopurile Prelucrarii mentionate la punctul 2 de mai jos, prelucram datele dumneavoastra cucaracter personal dupa cum urmeaza:
*nume, prenume,*adresa de email

*numarul de telefon mobil/fix, ,

*adresa de livrare/prestare a serviciilor

*adresa de corespondenta

*alte informatii cu caracter personal pe care ni-le oferiti in mod explicit, necesare pentru

derularea activitatilor in relatiile comerciale cu dvs (denumite în continuare „Date personale”);

 

AMBER TECHNOLOGIES va colecteaza datele cu caracter personal in urmatoarele modalitati:·         direct de la dumneavoastra (acordate pe site, email, retele de socializare

prin alte mijloace de comunicare sau in  cadrul intalniriilor cu dvs ),

·         din rapoartele traficului inregistrat de serverele care gazduiesc site-ul,

din retele sociale precum si prin intermediul cookie-urilor sau de la parteneri terti

care ne comunica date in vederea livrarii produselor, studiilor de piata, chestionarelor si

informarilor de orice fel catre dumneavoastra cat si catre terti prin acordul dumneavoastra explicit.

2. Scopurile Prelucrarii
Prelucram datele dumneavoastra cu caracter personal in masura permisa sau impusa de legislatiaaplicabila in urmatoarele scopuri:
Ø  Pentru furnizarea bunurilor si serviciilor oferite de catre AMBER TECHNOLOGIES,cuprinzand actiunile specifice acestei activitati inclusiv pentru a permite folosirea

cat mai optima a site-ului si in scopul obtinerii de informatii statistice pentru

imbunatatirea serviciilor AMBER TECHNOLOGIES (denumite in continuare

„Scopuri legate de furnizarea serviciilor si functionarea site-ului”);

 

Ø  Pentru administrarea sigura a sistemului informatic al AMBER TECHNOLOGIESsi in scopul evitarii activitatilor infractionale

(denumite in continuare „Scopuri legate de securitate si prevenirea fraudei”);

Ø  Pentru a permite clientilor sa ofere sugestii si sesizari cu privire la serviciile oferitede AMBER TECHNOLOGIES, pentru a permite realizarea activitatilor  de marketing
   (denumite in continuare„Scopuri legate de marketing”);
Aceste activitati pot include:
-Utilizarea datelor dumneavoastra personale pentru a va trimite noutaţi despre produsele şi serviciilenoastre, atunci cand intrati in contact cu AMBER TECHNOLOGIES prin orice mediu online sau offline.

 

-Va puteţi dezabona de la aceste comunicari de marketing, oricand, rapid şi uşor.

Este suficient un click pe linkul de dezabonare inclus in fiecare newsletter sau in comunicarea din

partea AMBER TECHNOLOGIES.

 

-Pe baza informatiilor pe care ni le furnizati vi se pot arata oferte personalizate inclusiv pe site,reţelele socializare, etc..

 

-Cand participati la alte activitati promotionale (tombole, concursuri),vi se va putea solicita sa ne comunicati informatii relevante ce vor fi utilizate

pentru a administra aceste promotii sau pentru a intra in posesia premiilor acordate.

 
3. Temeiul Prelucrării Datelor dumneavoastră cu caracter personal
In general, prelucrarea datelor cu caracter personal este necesara in vederea desfasurariiactivitatii specifice scopurilor prelucrarii.
In general, vi se solicita sa furnizati datele dumneavoastra cu caracter personal, doar in limita strict necesara  in mod obligatoriu,cu exceptia situatiilor limitate in care va vom cere si acordul pentru  anumite informatii facultative.

Daca nu ne oferiti respectivele date minimale cerute a fi furnizate , procesul poate fi intarziat

sau chiar imposibil.

Pentru a putea prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal, AMBER TECHNOLOGIES se

bazeaza pe urmatoarele temeiuri juridice:

 

 

v  Consimțământul – Preambul (32), (42), (43); Art. 6 alin (1) lit. (a) Prelucrareaeste permisă dacă persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrare;
v  Încheierea sau executarea unui contract- Preambul (44); Art. 6 alin. (1) lit. (b)prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;

 

v  Îndeplinirea unei obligații legale – Preambul (45); Art.6(1) lit. (c);Art. 6 alin. (3)prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului;

 

v  Interesele vitale- Preambul (46); Art.6(1) lit. (d) prelucrarea este necesara pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vitale ale persoane vizate sau ale altei persoane fizice;

 

v  Interesul public- Preambul (47), (48); Art.6(1) lit. (f) prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terță, cu excepția cazului în care prevalează interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal, în special atunci când persoana vizată este un copil

 

v  Prelucrarea de date cu caracter personal referitoare la condamnări penale și infracțiuni – Art.10 Prelucrarea de date cu caracter personal referitoare la condamnări penale și infracțiuni sau la măsuri de securitate conexe în temeiul articolului 6 alineatul (1) se efectuează numai sub controlul unei autorități de stat sau atunci când prelucrarea este autorizată de dreptul Uniunii sau de dreptul intern care prevede garanții adecvate pentru drepturile și libertățile persoanelor vizate. Orice registru cuprinzător al condamnărilor penale se ține numai sub controlul unei autorități de stat.

 

v  Prelucrarea de categorii speciale de date cu caracter personal – Preambul (51)-(56); Art.9 

·                  persoana vizată și-a dat consimțământul explicit;

·                  prelucrarea este necesară în scopul îndeplinirii obligațiilor și al exercitării unor drepturi specifice ale operatorului sau ale persoanei vizate în domeniul ocupării forței de muncă și al securității sociale și protecției sociale;

·                  prelucrarea este necesară pentru protejarea intereselor vitale ale persoanei vizate sau ale unei alte persoane fizice, atunci când persoana vizată se află în incapacitate fizică sau juridică de a-și da consimțământul;

·                 prelucrarea este efectuată în cadrul activităților lor legitime și cu garanții adecvate de către o fundație, o asociație sau orice alt organism fără scop lucrativ și cu specific politic, filozofic, religios sau sindical, cu condiția ca prelucrarea să se refere numai la membrii sau la foștii membri ai organismului respectiv sau la persoane cu care acesta are contacte permanente în legătură cu scopurile sale și ca datele cu caracter personal să nu fie comunicate terților fără consimțământul persoanelor vizate;

·                 prelucrarea se referă la date cu caracter personal care sunt făcute publice în mod manifest de către persoana vizată;

·                 prelucrarea este necesară pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță sau ori de câte ori instanțele acționează în exercițiul funcției lor judiciare;

·                 prelucrarea este necesară din motive de interes public major, în baza dreptului Uniunii sau a dreptului intern, care este proporțional cu obiectivul urmărit, respectă esența dreptului la protecția datelor și prevede măsuri corespunzătoare și specifice pentru protejarea drepturilor fundamentale și a intereselor persoanei vizate;

·                prelucrarea este necesară în scopuri legate de medicina preventivă sau a muncii, de evaluarea capacității de muncă a angajatului, de stabilirea unui diagnostic medical, de furnizarea de asistență medicală sau socială sau a unui tratament medical sau de gestionarea sistemelor și serviciilor de sănătate sau de asistență socială, în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sau în temeiul unui contract încheiat cu un cadru medical și sub rezerva respectării condițiilor și garanțiilor prevăzute la alineatul (3);

·               prelucrarea este necesară din motive de interes public în domeniul sănătății publice, cum ar fi protecția împotriva amenințărilor transfrontaliere grave la adresa sănătății sau asigurarea de standarde ridicate de calitate și siguranță a asistenței medicale și a medicamentelor sau a dispozitivelor medicale, în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern, care prevede măsuri adecvate și specifice pentru protejarea drepturilor și libertăților persoanei vizate, în special a secretului profesional;

·              prelucrarea este necesară în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice, în conformitate cu articolul 89 alineatul (1), în baza dreptului Uniunii sau a dreptului intern, care este proporțional cu obiectivul urmărit, respectă esența dreptului la protecția datelor și prevede măsuri corespunzătoare și specifice pentru protejarea drepturilor fundamentale și a intereselor persoanei vizate.

 

v  Prelucrarea în alt scop – Art. 6 alin. (4) În cazul în care prelucrarea în alt scop decât cel pentru care datele cu caracter personal au fost colectate nu se bazează pe consimțământul persoanei vizate sau pe dreptul Uniunii sau dreptul intern, care constituie o măsură necesară și proporțională într-o societate democratică pentru a proteja obiectivele menționate la articolul 23 alineatul (1), operatorul, pentru a stabili dacă prelucrarea în alt scop este compatibilă cu scopul pentru care datele cu caracter personal au fost colectate inițial, ia în considerare, printre altele:

(a) orice legătură dintre scopurile în care datele cu caracter personal au fost colectate și scopurile prelucrării ulterioare preconizate;

(b) contextul în care datele cu caracter personal au fost colectate, în special în ceea ce privește relația dintre persoanele vizate și operator;

(c) natura datelor cu caracter personal, în special în cazul prelucrării unor categorii speciale de date cu caracter personal, în conformitate cu articolul 9, sau în cazul în care sunt prelucrate date cu caracter personal referitoare la condamnări penale și infracțiuni, în conformitate cu articolul 10;

(d) posibilele consecințe asupra persoanelor vizate ale prelucrării ulterioare preconizate;

(e)existența unor garanții adecvate, care pot include criptarea sau pseudonimizarea.

 

 

 

4. Transferuri de date, destinatari si temeiul legal al acestor transferuri
  

Transferam datele dumneavoastra tertilor doar dupa ce dumneavoastra v-ati dat in prealabil acordul printr-un click pe un link intr-un email sau doar dupa ce dumneavoastra ati accesat o pagina din siteul AMBER TECHNOLOGIES sau al unor terti parteneri AMBER  TECHNOLOGIES..

 

Terti: AMBER TECHNOLOGIES si/sau alte societati va pot transfera datele unor agentii guvernamentale si de reglementare, instante si alte autoritati guvernamentale, conform prevederilor legislatiei aplicabile,in baza Art. 6(1) (c) GDPR, si consultantilor externi cu rol de operatori de date (de exemplu, avocati, contabili, auditori etc.) in baza Art. 6 (1) (f) GDPR.

 
Prestatori de servicii (din cadrul AMBER TECHNOLOGIES si din afara acestuia):in cadrul operatiunilor sale comerciale normale, AMBER TECHNOLOGIES incheie

contracte cu prestatori de servicii, in vederea desfasurarii anumitor sarcini legate de administrarea

clientelei sau IT,de gestionarea furnizorilor la nivel global, furnizarea sistemelor si retelelor globale

securizate ca prestator de servicii pentru compania AMBER TECHNOLOGIES unde toate sau unele

companii pot prelucra date cu caracter personal, inclusiv pentru: procesarea platilor

(de ex. banci, procesatori de plati etc.), livrarea produselor (de ex. transportatori/curieri),

organizarea campaniilor si desemnarea castigatorilor (de ex. agentii de marketing si publicitate) ,

acordarea de premii (ex. agentii de turism).

 

Prestatorii terti de servicii au semnat clauze de confidentialitate si nu li se permite sa

utilizeze datele dumneavoastra cu caracter personal in alte scopuri decat cele mentionate

in prezenta Politica de Confidentialitate cat si in politicile acestora deconfidentialitate.

  

5. Perioada de retentie

 

 

Datele cu caracter personal prelucrate in scopurile mentionate in prezenta politica de confidentialitatevor fi pastrate doar cat este necesar, pe durata existentei contractului cu AMBER TECHNOLOGIES

si ulterior, in timpul unei perioade de tranzitie (de exemplu, pentru primirea unui raspuns la solicitarea

dumneavoastra) sau pentru oricare alta perioada mai indelungata in care AMBER TECHNOLOGIES

are obligatia legala de a arhiva datele cu caracter personal sau de a asigura garantia pentru

produsele/serviciile prestate catre dvs.

 

Daca se initiaza o actiune judiciara, datele cu caracter personal pot fi pastrate pana la finalul acesteiactiuni, inclusiv eventualele perioade de recurs,

iar apoi vor fi sterse sau arhivate, conform prevederilor legislatiei aplicabile.

 

In principiu, va vom pastra datele cu caracter personal pe durata solicitata sau permisa de legislatiaaplicabila. Ulterior, vom elimina/sterge datele dumneavoastra cu caracter personal din sistemele

si evidentele noastre si/sau vom lua masuri pentru a le anonimiza,

astfel incat sa nu mai puteti fi identificat in baza acestora.

 

In toate cazurile, datele cu caracter personal din contractele, comunicarile si alte documente identificatepot fi supuse unor cerinte legale de pastrare, care necesita, in principiu, pastrarea de pana la 10 ani.

Orice alte date cu caracter personal vor fi sterse, in principiu, in 6 luni de la refuzul dumneavoastra,

cu exceptia datelor referitoare la ofertele comerciale care vor putea fi pastrate pana la 3 ani

de la data colectarii sau, dupa caz, pentru o perioada necesara pentru indeplinirea

unor obligatii legale (inclusiv daca suntem obligati astfel printr-o hotarare judecatoreasca)

sau daca este necesar pentru motive de securitate, prevenirea fraudei, litigii sau abuzuri.

6. Proceduri de securitate
In conformitate cu legislatia europeana pentru protectia datelor, folosim proceduri rezonabile pentru apreveni accesul neautorizat şi folosirea neadecvata a datelor cu caracter personal.
Utilizam sisteme şi proceduri adecvate pentru a proteja şi securiza datele cu caracter personalpe care ni le transmiteti. De asemenea, folosim proceduri de securitate şi restrictionari tehnice şi fizice

ale accesarii şi folosirii datelor cu caracter personal pe serverele noastre.

 

Numai personalul autorizat poate accesa datele personale in timp ce lucreaza.

7. Drepturile dumneavoastra
Daca v-ati declarat consimtamantul cu privire la anumite activitati de prelucrare, puteti retrage acestconsimtamant in orice moment cu efecte viitoare.

O astfel de retragere nu va afecta legalitatea prelucrarii anterior retragerii consimtamantului.

In baza conditiilor prevazute de legislatia aplicabila (GDPR), aveti urmatoarele drepturi:
Dreptul de acces:  – Aveti dreptul de a vi se comunica, la cerere, daca datele dumneavoastracu caracter personal sunt prelucrate, si daca da, aveti dreptul de a solicita accesarea

acestora. informatiile includ, printre altele, scopurile prelucrarii, categoriile de date cu

caracter personal afectate si destinatarii sau categoriile de destinatari carora le-au fost

divulgate sau le vor fi divulgate datele dumneavoastra cu caracter personal.

Aveti dreptul de a obtine o copie a datelor cu caracter personal prelucrate.Pentru copii suplimentare, va putem percepe o taxa rezonabila, in baza costurilor

administrative.

Dreptul la rectificare:-  Aveti dreptul de a obtine din partea noastra rectificarea datelor dumneavoastracu caracter personal incorecte. in functie de scopurile prelucrarii, aveti dreptul de

a completa datele cu caracter personal incomplete, inclusiv prin intermediul unei

declaratii suplimentare.

Dreptul la stergere („dreptul de a fi uitat”): – Aveti dreptul de a ne solicita sa va stergem datelecu caracter personal.
Dreptul la restrictionare: – Aveti dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii datelor dumneavoastracu caracter personal. in acest caz, datele respective vor fi marcate si pot fi

prelucrate de noi doar in anumite scopuri.

Dreptul la portabilitatea datelor: – Aveti dreptul de a primi datele dumneavoastra cu caracter personalpe care ni le-ati furnizat, in format structurat, comun si care poate fi citit

de aparate, si aveti dreptul de a transmite aceste date unei alte entitati

fara obiectii din partea noastra.

Dreptul de a obiecta:  – Aveti dreptul de a obiecta, pe motive legate de situatia dumneavoastra,in orice moment, fata de prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal

de catre noI  si ni se poate solicita sa nu va mai prelucram datele cu caracter

personal.

Daca aveti dreptul la obiectie si vi-l exercitati, nu vom mai prelucra datele dumneavoastra cu

caracter personal in scopul respectiv.

Exercitarea acestui drept nu presupune niciun cost. Acest drept poate fi invalidat in special

daca prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal este necesara pentru

formalitatile aferente incheierii unui contract sau pentru indeplinirea unui contract deja incheiat.

Drepturile mentionate mai sus se vor exercita prin formularea unei cereri in forma scrisa,datata şi semnata, inaintata catre AMBER TECHNOLOGIES la adresa postala Sos Piepra, nr.44, sec.2,

Bucuresti, Romania–  in atentia responsabilului cu protectia datelor – sau la adresa de email

GDPR@Amber Technologies.ro.

In cerere, puteti arata daca doriti ca informatiile sa fie comunicate la o anumita adresa,care poate fi şi de

poşta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea vi se va face numai

personal.

Va rugam sa tineti cont ca, inainte de a da curs oricarei astfel de cereri, ne rezervam dreptul

de a va verifica identitatea, pentru a ne asigura ca solicitarea provine chiar din partea dvs.

AMBER TECHNOLOGIES va comunica informatiile solicitate, in termen de 30 de zile de la dataprimirii cererii, cu respectarea solicitarii exprimate de dumneavoastra privind modul de comunicare.
Va rugam sa luati in considerare faptul ca drepturile de mai sus pot fi limitate in baza legislatiei nationaleaplicabile privind protectia datelor. AMBER TECHNOLOGIES, in calitate de operator de date,

ramane punctul de contact central in vederea exercitarii acestor drepturi.

De asemenea, aveti dreptul de a formula o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere aPrelucrarii Datelor cu Caracter Personal.
Va rugam sa adresati orice intrebari catre AMBER TECHNOLOGIES la adresa de emailGDPR@AmberTechnologies.ro sau la adresa postala Sos Piepra, nr.44, sec.2, Bucuresti, Romania –

in atentia responsabilului cu protectia datelor.

8. Cum prelucram datele personale ale copiilor?
Serviciile oferite de AMBER TECHNOLOGIES nu sunt destinate minorilor.